Zmiany danych osobowych

Wszelkie zmiany danych osobowych lub zmiany adresu zamieszkania należy zgłaszać w biurze ROD na piśmie. Wzór  druku można pobrać w biurze.

Korespondencja wysłana na nieaktualny adres  traktowana jest jako doręczona.