OGŁOSZENIE

Szczecin, 10.08.2016

Rodzinny Ogród Działkowy „ Przyjaźń” w Szczecinie ul. Bogumińska 16

ogłasza konkurs ofert na wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej w ROD „Przyjaźń” przy ul. Wendeńska

Zakres prac – rozdzielenie zasilania w energię dostarczaną z kol. Bogumińska

I część

1. wykonanie ręczne wykopu na teren alejki ogrodowej od rozdzielni postawionej przez ENEA za bramę główną

2. wykonanie koparką wykopu pod nowe zasilanie na odcinku 70 mb od bramy głównej do rozdzielni głównej

3. ułożenie kabla zasilającego na w/w odcinku w rurze PE „ przepust” następnie w wykopie

4. ułożenie uziomów ( bednarki) w wykopie

5. podsypanie ręczne piaskiem, zasypanie koparką całego odcinka, wyrównanie terenu

6. likwidacja starej rozdzielni przy działce nr 141 w tym wykonanie ręczne wykopu na odcinku 6 mb w celu ochrony istniejących kabli

7. obsadzenie nowej rozdzielni głównej , podłączenie nowego zasilania i istniejących kabli

8. zabudowa szafki licznikowej 4 pomiarowej wraz z podłączeniami liczników do działek nr 104, 114, 141, 142,

9. podłączenie kabla zasilającego w ZKP ENEA

10. wykonanie pomiarów elektrycznych i odbiór ENEA S.A.

II część

1. likwidacja starej rozdzielni pośredniej przy działce nr 123 „a” w tym wykucie fundamentu betonowego, wykonanie muf kablowych ( przedłużenie istniejących kabli)

2. obsadzenie nowej rozdzielni pośredniej, podłączenie

3. wykonanie pomiarów elektrycznych – dokumentacji

III część

1. zaprojektowanie nowej rozdzielni pośredniej

2. wykopanie koparką wykopu pod nowe zasilanie na odcinku 110 mb rozdzielnia główna – projektowana nowa rozdzielnia pośrednia zlokalizowana na alejce pomiędzy działkami nr 209 a 210

3. ręczny wykop przed rozdzielnia główną w celu ochrony istniejących kabli  na odcinku 5 mb.

4. ręczny wykop przed starą rozdzielnią pośrednią w celu ochrony istniejących kabli 5 mb.

5. Ułożenie kabla zasilającego w rurze PE przepust następnie w rurze AROT, ułożenie całości w wykopie

6. ułożenie uziomów ( bednarki) w wykopie

7. podsypanie piaskiem następnie zasypanie całego wykopu koparka , wyrównanie terenu

8. likwidacja starej rozdzielni pośrednie, wykonanie muf kablowych

9. Osadzenie nowej rozdzielni pośredniej , podłączenie nowego zasilania

10. zabudowa szafki licznikowej

11. z fazowanie całej instalacji , wykonanie pomiarów

Uwagi końcowe:

Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania powyższych prac dostarcza inwestor ( ROD).

Dokumenty do złożenia ofert należy ustalić na podstawie wizji lokalnej w terenie i konsultacji z przedstawicielem Zarządu ROD

Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem tel. 509-751-768

W ofercie należy podać okres gwarancji , termin wykonania prac, oraz podać cenę brutto za w/w robociznę

Oferty należy składać do dnia 30.08.2016 r. w siedzibie ROD im. „Przyjaźń” w Szczecinie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 01.09..2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

ROD im. Przyjaźń w Szczecinie zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.