KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD

Krajowa Rada przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późń. zm.) właściciele nieruchomości, jak również jej użytkownicy wieczyści i użytkownicy mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości poprzez zbieranie, a następnie pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych.

W celu realizacji tych obowiązków każdy rodzinny ogród działkowy powinien być wyposażony w kontener na śmieci w liczbie odpowiadającej potrzebom ogrodu.

Najlepiej, aby na terenie ogrodów były osobne pojemniki na śmieci zmieszane i posegregowane, w tym odpady zielone. Obecnie segregowanie śmieci nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane m.in. ze względu na ochronę środowiska oraz niższe koszty ich wywozu. O to powinny zadbać zarządy ROD!

Działkowcy powinni przede wszystkim pamiętać o odpowiednim składowaniu śmieci, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Śmieci nie powinny być porozrzucane, wyrzucane poza ogrodzenie czy też przechowywane zbyt długo w altanach. Zabroniona jest również tzw. turystyka śmieci czyli ich wywożenie poza obszar nieruchomości, na której one powstały czyli np. do domowych śmietników. Tam gdzie obowiązuje segregacja śmieci działkowcy powinny pamiętać o wyrzucaniu śmieci do pojemników o odpowiednich kolorach.

Na osoby, które nie dostosują się do tych obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która nie będzie zbierała powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Taka sama kara grozi za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

KR PZD przypomina, że utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym otoczeniu.

Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się, że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać zarządom ROD lub Straży Miejskiej.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r.