Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu    15 czerwca  2019 r.   na działkach  będą odczytywane  stany  zużycia  wody.

Godziny odczytów wodomierzy  wywieszone  są  w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza.

 Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę  osobiście lub  w zastępstwie     skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową. 

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę  do dnia  30 czerwca br.   za okres od 15.11. 2018    do  15.06.2019.

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.