Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 17 października  2020 r. na działkach będą odczytywane  stany  zużycia  wody.

Godziny odczytów wodomierzy  wywieszone  są  w gablotach ogrodowych.

 Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza  – odkryć studzienkę z wodomierzem

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę  osobiście lub  w zastępstwie     skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową. 

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę  do dnia 10 listopada  2020  r .   za okres od 20.06.2020   do  17.10.2020

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena 1m3  wody    wynosi  4,95 zł   brutto

Zarząd ROD