Ogłoszenie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” przypomina o obowiązku zgłaszania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) w tym altanki ogrodowe. Działkowcy, którzy posiadają w altankach ogrodowych urządzenia grzewcze np. ogrzewanie elektryczne, kominki, kozy, bojlery na ciepłą wodę itd. mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miasta Szczecin ( Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne)

Urządzenia zamontowane w altankach przed 01.07.2021 r należy zgłosić najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku montażu nowych urządzeń do zgłoszenia jest tylko 14 dni od zamontowania urządzenia.

Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie polegającym na braku złożenia deklaracji zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 wspieraniu termomodernizacjii remontów oraz o centralnej emisyjności budynków.

Dane adresowe działkowców

Zarząd ROD „Przyjaźń” przypomina o obowiązku zgłaszania do Zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych , w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji ( § 81 Regulaminu ROD).