Konsultacje publiczne w sprawie specustawy mieszkaniowej

W dniu 27 kwietnia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zorganizowana została debata dotycząca zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób reprezentujących instytucje, stowarzyszenia i komitety. Z ramienia Polskiego Związku Działkowców w debacie wziął udział Piotr Gadzikowski – członek Krajowego Zarządu PZD i Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu, oraz Agnieszka Rudawska – pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami jednostki krajowej PZD.

Gospodarzem debaty był Pan Artur Soboń – Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, natomiast sama debata prowadzona była przez Pana Marka Wielgo – redaktora naczelnego Muratorplus.pl. Z kolei osobami zaproszonymi w charakterze specjalistów byli:

dr inż. arch. Tomasz Sławiński – Towarzystwo Urbanistów Polskich;

Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek, Prezes Zarządu Związku Samorządów Polskich;

Grzegorz Muszyński – członek zarządu spółki BGK Nieruchomości;

Jan Mencwel – prezes zarządu Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”;

Pan Wiceminister Artur Soboń poinformował zebranych, iż w trakcie konsultacji publicznych do projektu wpłynęło aż 1 000 uwag. Część z nich została uwzględniana przy tworzeniu drugiej wersji projektu, jednakże z uwagi na zbyt krótki okres czasu, wersja ta nie została zaprezentowana na debacie. Jednakże Wiceminister zobowiązał się do jej udostępnienia po długim weekendzie. Wtedy ponownie mają odbyć się konsultacje publiczne oraz debata dotycząca nowej wersji. Mimo braku nowego projektu, pan Artur Soboń przedstawił kilka – według Ministerstwa – najważniejszych zmian. Dotyczą one w szczególności:

przekazania władztwa decyzyjnego z rąk wojewodów w ręce gmin;

obowiązkowe konsultacje nad wnioskami o wyrażanie zgody na inwestycję bez względu na fakt, czy dany teren jest przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy nie;

przywrócenie konieczności uzyskiwania zgód (a nie tylko opinii) właściwych organów,  w przypadku gdy obowiązujące przepisy tego wymagają;

decyzja o realizacji inwestycji mieszkaniowych wydawana tylko przez rady gminy (nie jak było w pierwotnej wersji również przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta);

zgodności inwestycji także ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

uszczegółowienia przepisów dotyczących konkursów urbanistyczno – planistycznych;

zróżnicowania – w zależności od wielkości miejscowości – standardów dostępu infrastruktury technicznej i społecznej jakie muszą spełniać tereny przeznaczone pod realizację inwestycji mieszkaniowych;

obowiązywania ustawy – 10 lat.

Powyższe hasła pokazują, iż niewielka część uwag zgłoszonych m.in. przez Polski Związek Działkowców zostało uwzględnionych, jednakże w jakim zakresie ? Tego na chwilę obecną nie da się ustalić i dopóki nowa wersja projektu nie będzie udostępniona ciężko stwierdzić, czy rodzinne ogrody działkowe będą bezpieczne czy nie. Na pewno, jak tylko projekt zostanie udostępniony, niezwłocznie prawnicy zatrudnieni w Związku przystąpią do jego analizy pod kątem ewentualnych zagrożeń wynikających dla działkowców i ROD, a gdy zaistnieje taka konieczność, ponownie zgłosimy swoje uwagi, gdyż ogrody działkowe, jak i krytyczne zdania działkowców, które płyną do nas nieprzerwanie od ponad miesiąca są dla nas najważniejsze.

Także przeprowadzona debata nie rozwiała wszystkich wątpliwości, gdyż często odpowiedzi na pytania zaproszonych gości były bardzo ogólne, chociażby dotyczące dalszych losów nieruchomości, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Można było jednak wywnioskować, iż procedura szybkiej zmiany w przeznaczaniu terenów pod inwestycje mieszkaniowe – mimo innego przeznaczenia w miejscowych planach – zostanie utrzymana, co dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, które położone są na terenach przeznaczonych pod zieleń działkową, z pewnością nie jest korzystne.

W debacie głos zabrał również przedstawiciel PZD Pan Piotr Gadzikowski, który zaznaczył, iż Polski Związek Działkowców jest Stowarzyszeniem skupiającym blisko milion działkowców i posiada ponad 40 tys. ha ziemi. Członek KZ PZD podkreślił, iż Związek rozumie potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego i wprowadzenie udogodnień, które będą temu służyły, ale nie kosztem rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Ogrody służą 4 milionom ludzi jako tereny zielone w miastach pełnych smogu i tereny do wypoczynku. Dlatego tak ważne jest ich dalsze istnienie oraz rozwój. Jednocześnie Prezes zadał najważniejsze dla działkowców pytanie „Czy projekt ustawy zagraża rodzinnym ogrodom działkowym ?”. Na to pytanie odpowiedzi udzielił Wiceminister Artur Soboń mówiąc: „Ręce precz od ogrodów działkowych”. Panie Ministrze, trzymamy Pana za słowo.

Agnieszka Rudawska

inspektor ds. terenowo – prawnych

WGG KZ PZD